RODO

Klauzula informacyjna
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Charytatywno – Wypoczynkowy Bojanowe Gniazdo, ul. Księdza Nawrowskiego 2, 63-020 Zaniemyśl zwany dalej Administratorem.
Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 602 270 461 oraz poczty e-mail: biuro@bojanowegniazdo.pl.

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IOD) – Cezary Sadowski – iod@rodo.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
• Rekrutacji i zatrudniania pracowników, stażystów oraz praktykantów.
• Rezerwacji i świadczenia usług noclegowych oraz odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
• Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe.
• Kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych.
• Udokumentowanie wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z pobytem w ośrodku.
• Nadzorowania ruchu osobowego pozyskanego z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne wyrażenie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Pani/Pana danych osobowych mogą być ujawnione:
• Osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych.
• Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
• Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń.
• Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.
Polityka prywatności fanpage Facebook
Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
Nasza placówka administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
• dostępu do treści swoich danych,
• prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
• prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
Relacje pomiędzy naszą placówką, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane